tot

Promotie: Smart Governance in de praktijk

Op vrijdag 19 juni 2020 om 16.15 uur zal Zsuzsanna Tomor haar proefschrift Smart Governance in Practice online verdedigen. 

Smart governance – de door technologie-gefaciliteerde samenwerking tussen lokale overheden en burgers in publieke aangelegenheden – is in het afgelopen decennium populair geworden. Dat deze technologie bij zou kunnen dragen aan het oplossen van de snelgroeiende stedelijke problemen is zowel geprezen als bekritiseerd. Maar wat is het eigenlijk? Ondanks de groeiende interesse is de theoretische en empirische kennis van smart governance gering, en dat verhindert om te begrijpen of en op welke manier smart governance in het stedelijke werkelijkheid vorm krijgt.

In haar proefschrift Smart Governance in Practice biedt Zsuzsanna Tomor ons inzicht in de praktijk van smart governance. Zij deed een empirische studie met een focus op twee hoofdaspecten: 1) burgerparticipatie in het stedelijke systeem en in bottom-up initiatieven, en 2) de context die smart governance praktijken beïnvloedt. Voor haar onderzoeksdoel bestudeerde zij diverse cases uit Brazilië, Schotland en Nederland. 

Het in de Utrechtse wijk Lombok opgestarte burgerinitiatief Smart Solar Charging voor een duurzaam energiesysteem is een mooi voorbeeld van smart governance in de praktijk. Net als de herontwikkeling van de Utrechtse Johan Wagenaarkade tot een groene parkzone met behulp van de digitale geografische scherm iViewer, waarmee burgers en gemeente samen konden visualiseren wat de mogelijkheden en consequenties zouden zijn van hun wensen. Een andere vorm van smart governance waren de routekaarten die de bewoners van Glasgow East samen met de lokale autoriteiten ontwikkelden om bij te dragen aan de preventie van bovenmatig alcoholgebruik (het Glasgow East Alcohol Awareness Project). Voor de hackathons die de Braziliaanse gemeente Curitiba organiseerde, konden burgers en gemeenschappen gebruikmaken van openbare data en technologische aanpassingen bedenken voor daarin door hen geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de verbetering van het openbaar vervoer of de toegankelijkheid van de stad voor blinden en slechtzienden.

Technologie in samenwerkingsprocessen geen game changer

Het onderzoek van Tomor laat de diversiteit zien in burgerrollen alsook de dynamische wisselwerking tussen burgerparticipatie en de bredere context. Haar onderzoek toont aan dat technologiegebruik in samenwerkingsprocessen geen game changer is: het brengt geen plotselinge, ingrijpende verandering met zich mee, maar vindt stapsgewijs plaats, in lijn met de stedelijke context en voorgeschiedenis, waarbinnen het politieke-institutionele milieu een bijzonder belangrijke factor is gebleken. Smart governance kan dus beter beschouwd worden als aanhoudende, aan verandering onderhevige, context-afhankelijke en door technologie-gesteunde interactie tussen lokale overheden en burgers.

Zsuzsanna Tomor MSc werkt als post doc aan de Universiteit van Amsterdam en is als promovenda verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Promovendus
Z. Tomor MSc
Proefschrift
Smart Governance in Practice
Promotor(es)
Prof. dr. A.J. Meijer
Prof. dr. S.C.M. Geertman
Co-promotor(es)
Dr. A.M.B. Michels